Bewindvoerder Heerhugowaard

Privacy

Privacy beleid VH Bewindvoering

Ten behoeve van onze dienstverlening worden privacygevoelige gegevens / persoonsgegevens verwerkt. VH Bewindvoering acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang en wij respecteren ieders privacy. Bedoelde gegevens worden door VH Bewindvoering verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Toestemming
De identificatiegegevens, alsmede andere persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de door een cliënt verleende opdracht zullen slechts worden bewaard en/of worden verwerkt indien daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven en/of de gegevens onderdeel uitmaken van de overeenkomst tussen u en VH Bewindvoering. 

Inzage, correctie en verwijderen
De cliënt heeft het recht de vorenstaande gegeven toestemming in te trekken. Ook heeft de cliënt het recht te verzoeken op inzage, rectificatie of het wissen van persoonsgegevens. Dit laatste zal het geval zijn indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt zijn.

Als een cliënt zijn gegevens wil inzien, aanpassen of wil laten verwijderen kan hij contact opnemen via info@vhbewindvoering.nl

VH Bewindvoering kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
- uw voor-en achternaam
- uw adresgegevens
- uw geboortedatum
- uw BSN
- uw telefoonnummer en e-mailadres
- uw burgerlijke staat
- uw bankrekeningen en financiële gegevens (inkomsten, uitgaven, vermogen en/of schulden)
- gezinssamenstelling (gegevens van uw partner en kinderen)

Let op: de hierboven genoemde persoonsgegevens zijn niet uitputtend. 

De betreffende gegevens heeft VH Bewindvoering nodig om een goede invulling te kunnen geven aan de dienstverlening. Zo kan dit worden gebruikt om bijvoorbeeld voorzieningen aan te vragen en belastingaangiftes te kunnen doen. Als een cliënt een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden die gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud nodig is; althans daar zal naar gestreefd worden (omdat het moment, dat de noodzaak vervalt, niet altijd eenvoudig zal zijn te bepalen).

Beveiliging
VH Bewindvoering heeft zowel technisch als organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegeven te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn niet van toepassing op derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Wij raden cliënten, potentiële cliënten of andere bezoekers aan kennis te nemen van de privacyverklaring op de website van deze derden alvorens van onze website gebruik te maken.

Berichten, die per e-mail aan ons worden verzonden, kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd. VH Bewindvoering kan daarvoor geen aansprakelijkheid accepteren.

VH Bewindvoering geeft persoonsgegevens uitsluitend door aan derden wanneer dat in het kader van de uitvoering van de aan ons opgedragen werkzaamheden noodzakelijk is. Gedacht kan worden aan bedrijven of instellingen waarvan u inkomen krijgt of aan wie u moet betalen, de rechtbank, de Belastingdienst, schuldhulpverlening en desgewenst aan familie. 

Overdracht van dossier
Wanneer onze werkzaamheden eindigen verstrekken wij u - indien u dat wenst - eenmalig een compleet dossier met daarin alle gegevens die door ons zijn opgeslagen. Dit dossier geven we, standaard, in een gangbaar digitaal formaat aan u of aan door u aangewezen derde partij.

Sociale netwerken
Cliënten of geïnteresseerden kunnen berichten van onze website doorsturen via de sociale netwerken waaronder - zonder uitputtend te kunnen zijn - LinkedIn, Facebook, Twitter of Google+.

De verzending van die berichten wordt bewerkstelligd door een code die wordt aangeleverd door LinkedIn, Facebook, Twitter en Google+ zelf. Deze codes bevatten cookies. Wij hebben geen invloed op de verwerking van die gegevens door deze sociale netwerken. Wij verwijzen naar de privacyverklaringen van LinkedIn, Facebook, Twitter en van Google+.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Het is daarom voor cliënten of ander bezoekers aan te bevelen om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Tot slot
VH Bewindvoering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@vhbewindvoering.nl