Bewindvoerder Heerhugowaard

Klachtenreglement

Indien u ontevreden bent over de werkzaamheden van VH Bewindvoering dan kan dat een reden zijn om een klacht in te dienen. De hierop van toepassing zijnde klachtenreglement regelt onder meer wie een klacht kan indienen, bij wie een klacht kan worden op welke wijze.

Artikel 1. Definities
In deze regeling wordt verstaan onder
· de organisatie: de directie van VH Bewindvoering alsook iedere werknemer van VH Bewindvoering
· de bewindvoerder: degene die het beschermingsbewind daadwerkelijk uitvoert en rekening en verantwoording aflegt over de vermogensbestanddelen van de cliënt
· de mentor: degene die de niet-financiële belangen behartigt van de cliënt
· de curator: degene die zowel de financiële als de niet-financiële, zoals de persoonlijke belangen, van de cliënt behartigt.
· cliënt: een persoon wiens vermogensbestanddelen onder bewind zijn gesteld/voor wie VH Bewindvoering het inkomensbeheer uitvoert, een persoon die onder curatele is gesteld dan wel een persoon die een mentor toegewezen heeft gekregen.
· klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens klager jegens VH Bewindvoering.

In de klacht dient tenminste te zijn opgenomen de naam en het volledige adres van desbetreffende cliënt alsmede de feiten en gronden waarop de klacht berust en indien van toepassing bewijsstukken.

Artikel 2. Bereik
Dit klachtenreglement geldt uitsluitend voor cliënten van de organisatie. Cliënten kunnen zich bij de indiening en behandeling van bezwaren en klachten door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan.

Artikel 3. Klachten
Een klacht kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij VH Bewindvoering. De klacht moet tenminste voorzien zijn van de naam en adres van de betreffende cliënt, de omschrijving van de klacht en een dagtekening alsmede handtekening. Klachten die niet gedagtekend zijn, worden geacht gedagtekend te zijn op de dag van ontvangst. De ingediende klacht wordt zo spoedig mogelijk behandeld door degene die het dossier van de cliënt beheert. Deze stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de cliënt en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen. Indien succesvol ontvangt de cliënt daarvan schriftelijk bericht. Indien binnen vier weken na indiening van de klacht geen oplossing is bereikt, wordt uiterlijk na twee weken schriftelijk en gemotiveerd over de klacht beslist.
VH Bewindvoering gaat na of de gedraging waarover is geklaagd:
· in strijd is met de wet- en regelgeving
· in strijd is met de kwaliteit, professionaliteit, standaard van dienstverlening en werkprocessen waartoe VH Bewindvoering zich heeft verbonden
· in strijd is met de gemaakte afspraken tussen cliënt en VH Bewindvoering
· na afweging van alle feiten en omstandigheden in redelijkheid niet toelaatbaar is

VH Bewindvoering kan de klacht niet-ontvankelijk, gegrond of ongegrond verklaren. Van de beslissing wordt terstond een afschrift gezonden aan de cliënt. De cliënt wordt schriftelijk gemotiveerd in kennis gesteld van de specifieke bevindingen van het onderzoek naar de klacht. De klacht wordt behandeld in overeenstemming met de klachtenregeling. Indien mogelijk, wordt de klacht behandeld door een ander dan degene op wie de klacht betrekking heeft, tenzij de klacht de bewindvoerder/curator/mentor zelf betreft.

Als het niet mogelijk is dat een ander de klacht behandelt, dan behandelt de bewindvoerder/curator/mentor de klacht zelf. Bij gegrond verklaring van een klacht wordt expliciet aangegeven wat de aanpassingen n.a.v. de gegronde klacht zijn geweest. Indien de klacht niet naar tevredenheid is opgelost is er een mogelijkheid de klacht na behandeling door VH Bewindvoering voor te leggen aan de toezichthoudende kantonrechter. U dient in dat geval uw schrijven te richten aan de kantonrechter, ter attentie van het bewindsbureau van de rechtbank waar uw onderbewindstelling is uitgesproken.

Artikel 4. Rechtsgang
Een klacht wordt niet in behandeling genomen als de klacht anoniem is en de handeling waarover geklaagd wordt langer dan zes maanden voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden. Van het niet in behandeling nemen van een klacht wordt de cliënt binnen een termijn van drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.
Als de indiener het hier niet mee eens is, kan deze zich wenden tot de kantonrechter.

Een klacht wordt wel in behandeling genomen als de cliënt zich voor of tijdens de behandeling ter zake van dezelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend.

Artikel 5. Geheimhoudingsplicht
Alle klachten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Alle betrokkenen zijn tot geheimhouding verplicht. Dit betekent dat zij alle informatie waarvan zij in, of in verband met, de uitoefening van hun functie kennis dragen niet verder bekend zullen maken dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken zoals deze zijn vastgelegd in dit reglement. Als het noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen, zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd.

Artikel 6. Slotbepaling
Deze regeling geldt voor onbepaalde tijd. Aan deze regeling wordt bekendheid gegeven door publicatie op de website van VH Bewindvoering of kan op uw verzoek worden toegezonden.